Blok přesunut


Vážení čtenáři. Tento blok byl přesunut na novou adresu http://blok.kurzy-uml.cz. Zde ještě chvíli budou staré články, nové však již vycházejí pouze na novém místě. Prosím, upravte si své záložky.úterý 10. července 2012

Přenos požadavků z Wordu do Enterprise Architectu

V minulém povídání jsem ukázal, jak relativně jednoduše přenést požadavky z Excelu do Enterprise Architectu. Dnes předvedu, jak toho lze dosáhnout z Wordu. Mnohé společnosti totiž své požadavky píší právě v něm.

Postup tentokrát bude trochu složitější, ale většinu jsem pro vás připravil. Jak tedy na to? Především se podívejme na to, jak se požadavky ve Wordu zaznamenávají. Já jsem vycházel z jednoduché tabulky (ne, nebudu zapírat, že v praxi „mí“ zadavatelé používají právě ji) ve Wordu, kde první sloupec je identifikace (jedinečný název) požadavku, text požadavku, priorita a vlastník. Identifikace je povinná, ostatní je volitelné (soubor si můžete stáhnout):


 
Uvedená tabulka musí splňovat ještě některé další podmínky:
 • Žádný řádek ve sloupcích nesmí začínat rovnítkem (níže řeknu proč).
 • Text v tabulce nesmí být formátovaný (pokud přesto je, je toto formátování při převodu ignorováno).
 • V tabulce nesmí být použity obrázky, vložené dokumenty a další netextové prvky (nebudou přeneseny).

Všimněte si také, že identifikace začíná zkratkou BR (Business Requirement) a dále číslem. Jednoduše v nich poznáte hierarchickou strukturu. Důležité je oddělovat jednotlivé úrovně tečkou, přičemž tyto úrovně musí být uvedeny na konci celé identifikace požadavku. Na začátku může být cokoliv. Tedy např. BR_1 a pak BR_1.1, nebo místo podtržítka mezera, místo BR slovo Požadavek nebo to může být úplně bez textu, jen s čísly. Ve Wordu lze navíc použít automatické číslování.

Vlastní převod bude probíhat s mezikrokem, který už dobře známe. Ano, přeneseme požadavky do Excelu. Ve Wordu označte celou tabulku (najeďte na ni myší, v levém horním rohu tabulky se objeví křížové šipky, na ně klikněte). Zkopírujte celou tabulku do schránky (pravé tlačítko myši nad křížovými šipkami a v kontextovém menu zvolit Kopírovat/Copy).

Nyní je třeba otevřít si Excel, ale pozor, nepůjde o libovolný sešit, ale je třeba si stáhnout speciální soubor s makrem (hned se k němu dostaneme), takže při otvírání je třeba makra povolit. Na záložce BR z Wordu pak označte pole A1 a vložte tabulku z Wordu. Výsledek bude vypadat přibližně takto:Všimněte si jedné věci: u požadavku BR 1.3 jsem porušil pravidlo zákazu formátování textu. Tím jsem dostal nepříjemné rozdělení, ale zrovna s tímhle se skript popere se ctí.

V Excelu ze záložky View zvolte Macros a spusťte makro nazvané SpojPožadavky (jiné tam v seznamu stejně není).Nyní se přepněte na záložku Požadavky pro EA. Uvidíte známou strukturu požadavků, jak jsme si ji ukazovali v předchozím článku.


Nyní tedy již zbývá jen uložit tento list jako CSV soubor a importovat do Enterprise Architectu. Definice importu je zřejmá:Po importu se v Project Browseru objeví následující struktura:Je vidět, že tentokráte nejsou použity balíky (Packages), ale vnořuji požadavky přímo do sebe (což ale lze ovlivnit úpravou makra).

Proč je to celé složitější a jak to funguje?


Postup je složitější z prostého důvodu: Enterprise Architect neumí přímý import z wordového dokumentu (abych byl upřímný, šlo by to pomocí OLE Automation např. přímo z Wordu, ale do toho se pouštět nechci). Proto bylo nutné udělat tento mezikrok s Excelem, který navíc použijeme pro přeformátování tabulky, která je sice příjemná zadavatelům, ale pro nás není úplně dostačující.

Klíčovým prvkem je skript v Excelu, který vykoná dost práce. Nejprve si jej můžete prostudovat:

  'maximální počet řádků, které ve vstupním sheetu zpracuju
  Const aMaxLinesToProcess As Integer = 5000
  
  'Konstanty listu Vstup
  Const cVstupSheet As String = "BR z Wordu"
 
  'Konstanty listu Výstup
  Const cVystupSheet = "Požadavky pro EA"


  'Globální proměnné
  Dim lVystupRow As Integer
  Dim shtVstup As Worksheet 'list, kde najdu vstupní BR
  Dim shtVystup As Worksheet 'list, kam davam naformatované BR

Sub ClearSheet(ws As Worksheet)
  'vyčistí prvních 30 sloupců kromě prvního řádku
  'asi existuje elegantnější řešení, ale nemá cenu se jím trápit
  
  Dim lindex As Integer
    
  For lindex = 1 To 30
    lchar = Chr(lindex + 64) 'převedu si na znak "A" a vyšší
    
    If ws.Cells(ws.Rows.Count, lindex).End(xlUp).Row > 1 Then
      ws.Range(lchar & "2", ws.Cells(ws.Rows.Count, lindex).End(xlUp)).Clear
    End If
  
  Next lindex
End Sub

Sub WriteRequirement(aBR As String, aNotes As String, aPriority As String, aAuthor As String, aCSVKey As String, aCSVParentKey As String)
'zapíše jeden požadavek dle znění daného parametry na řádek dle globální proměné lVystupRow, kterou následně ještě navýší
  shtVystup.Cells(lVystupRow, 1).Value = aBR
  shtVystup.Cells(lVystupRow, 2).Value = aNotes
  shtVystup.Cells(lVystupRow, 3).Value = aPriority
  shtVystup.Cells(lVystupRow, 4).Value = aAuthor
  shtVystup.Cells(lVystupRow, 5).Value = "Requirement"
  shtVystup.Cells(lVystupRow, 6).Value = aCSVKey
  shtVystup.Cells(lVystupRow, 7).Value = aCSVParentKey
  lVystupRow = lVystupRow + 1
End Sub

Sub AppendTextToPreviousRequirement(aText As String)
'přidá text požadavku k předchozímu
  If lVystupRow > 2 Then
    shtVystup.Cells(lVystupRow - 1, 2).Value = shtVystup.Cells(lVystupRow - 1, 2).Value & Chr(10) & aText
  End If
End Sub

Function GetCSVKey(aText As String) As String
'z textu udělá klíč pro označení daného BR tak, že ořeže bílé znaky na začátku a na konci řetězce
  Dim znak As String
  Dim ascc As Integer
  
  'nejprve na konci (prostě proto, že mám na výběr a tedy chci) - ve skutečnosti to můžeme považovat za optimalisaci
  znak = Right(aText, 1)
  While (znak = ".") Or (znak = " ") Or (znak = Chr(9)) Or (znak = Chr(7)) Or (znak = Chr(160))
    aText = Left(aText, Len(aText) - 1)
    znak = Right(aText, 1)
  Wend
  
  'a pak na začátku
  znak = Left(aText, 1)
  While (znak = ".") Or (znak = " ") Or (znak = Chr(9)) Or (znak = Chr(7)) Or (znak = Chr(160))
    aText = Right(aText, Len(aText) - 1)
    znak = Left(aText, 1)
  Wend
    
  GetCSVKey = aText
  Exit Function
End Function

Function GetCSVParentKey(aText As String) As String
'rodič je určen odebráním posledního místa s tečkou
  If aText = "" Then
    GetCSVParentKey = ""
    Exit Function
  End If

  Dim lPointPos As Integer
  lPointPos = InStrRev(aText, ".")
  If lPointPos > 0 Then
    GetCSVParentKey = Mid(aText, 1, lPointPos - 1)
  Else
    GetCSVParentKey = ""
  End If

End Function


Sub SpojPožadavky()
  ' projedu celej sheet a pokud v prvním sloupci nic není, pak obsah toho druhého vložím k předchozímu, zbytek ignoruju.
  
  'nastavím proměnné pro listy
  Set shtVstup = Worksheets(cVstupSheet)
  Set shtVystup = Worksheets(cVystupSheet)
  
  ClearSheet shtVystup

  lVystupRow = 2

  Dim lVstupRow As Integer
  Dim lCSVKey As String
 
  For lVstupRow = 2 To aMaxLinesToProcess
    If shtVstup.Cells(lVstupRow, 1) = "" Then
      If shtVstup.Cells(lVstupRow, 2) <> "" Then
        AppendTextToPreviousRequirement shtVstup.Cells(lVstupRow, 2)
      End If
    Else
      lCSVKey = GetCSVKey(Trim(shtVstup.Cells(lVstupRow, 1)))
      WriteRequirement lCSVKey, shtVstup.Cells(lVstupRow, 2), shtVstup.Cells(lVstupRow, 3), shtVstup.Cells(lVstupRow, 4), lCSVKey, GetCSVParentKey(lCSVKey)
    End If
  Next lVstupRow

End Sub

Co vlastně dělá? Jeho úkolem je projít zdrojový list s požadavky překopírovanými z Wordu a připravit je pro export do CSV souboru. V případě, že narazí na řádek, který nemá zadanou identifikaci požadavku, ale má jeho text, přidá jej k tomu předchozímu. To nám vlastně vyřeší onen příklad s výčtem barev: sice se nepřenese formát výčtu, ale odrážky nám to alespoň provizorně zachová a přechod na nový řádek také, byť jde stále o jeden požadavek. Dále se snaží z identifikace požadavku vyčíst hierarchii a tu ve výsledku zohlednit.

Z uvedeného také plyne ono omezení, že požadavek (resp. nový řádek požadavku) nesmí začínat rovnítkem, neboť Excel by to pochopil jako vzorec (pokud ale chcete, můžete si skript zdokonalit).

Připouštím, že skript obsahuje pár nevzdělaných míst (např. mazání výsledkového listu nebo to, že standardně pracuje s prvními 5000 řádky zdrojového listu). Je jen na vás, abyste si jej případně upravili. Stejně tak můžete vložit vytváření balíků namísto vnořování požadavků nebo jinak pojmenovávat požadavky. Vše je na vaší vůli. Pokud se budete chtít podělit s vaším výsledkem, klidně to v komentáři udělejte.

Žádné komentáře:

Okomentovat